Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (μερος 1 - εισροές)

Print Friendly and PDF Print Print Friendly and PDF PDF

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελείται από διαδικασίες και στοιχεία δηλαδή τις εισροές, το έργο του μετασχηματισμού και το έργο της διοίκησης και οι εκροές.

Πιο αναλυτικά οι ΕΙΣΡΟΕΣ αποτελούνται από τους ανθρώπινους πόρους, οικονομικούς πόρους, φυσικοί πόροι και τεχνολογικοί πόροι και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη παραγωγική διαδικασία.

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το πνευματικό κεφάλαιο της επιχείρησης δηλαδή τη συσσωρευμένη γνώση, το εύρος των ικανοτήτων, τις εμπειρίες, το know-how των στελεχών της καθώς και οι πληροφορίες που έχουν τα στελέχη.

Οι οικονομικοί πόροι είναι το ίδιο κεφάλαιο και το ξένο κεφάλαιο. Το ίδιο κεφάλαιο αποτελείται από το κυρίως κεφάλαιο και το αποθεματικό κεφάλαιο. Το κυρίως κεφάλαιο συγκεντρώνεται από το ποσό πού έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης κατά την ίδρυση. Το αποθεματικό κεφάλαιο δημιουργείται από την μη διανομή κερδών σε ιδιοκτήτες-μετόχους. Το ξένο κεφάλαιο είναι χρήματα που δανείζεται ο οργανισμός για τη λειτουργία του.

Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων παρακολουθείται με δείκτες αποδοτικότητας:
Αποδοτικότητα κεφαλαίου= καθαρά κέρδη/ κεφάλαιο
Δείκτης δανειακής κάλυψης= ξένα κεφάλαια/ σύνολο ενεργητικού
Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης = ξένα κεφάλαια/ ίδια κεφάλαια
Δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας = ίδια κεφάλαια/ σύνολο υποχρεώσεων
                 
Οι φυσικοί πόροι είναι περιουσιακά στοιχεία δηλαδή κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, πρώτες και βοηθητικές ύλες κτλ.

Οι τεχνολογικοί πόροι είναι η τεχνολογία, το knowhow που έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού. Επίσης ο εκσυγχρονισμός των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται και από το ανάλογο εκσυγχρονισμό στις μεθόδους διοίκησης των οργανισμών(knowwhy)
Ακολουθεί το part 2 με το έργο του μετασχηματισμού που αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του εσωτερικού περιβάλλοντος.