Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ( μέρος 4 - εκροές)

Τα τελικά προϊόντα κάθε επιχείρησης είτε είναι υλικά αγαθά ή υπηρεσίες αποτελούν τις εκροές.

Μαζί με αυτά όμως εκρέουν και στοιχεία τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον, δηλαδή κάθε είδους απόβλητα. Ακόμα μέσα στις βλαβερές για το περιβάλλον εκροές ανήκει και η ηχορύπανση από τους θορύβους για παράδειγμα των μηχανών.

Επιπλέον η καλή φήμη και η πελατεία μιας επιχείρησης αποτελούν εκροές της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Έτσι για να συνοψίσουμε με όλα τα προηγούμενα παρτ οι εισροές, το έργο του μετασχηματισμού, το έργο της διοίκησης και οι εκροές αποτελούν το εσωτερικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης. Η εύρυθμη λειτουργία κάθε τομέα εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης (μέρος 3 - το έργο της διοίκησης)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι κάθε οργανισμού πρέπει τα διοικητικά στελέχη να διοικήσουν κάθε μία από τις λειτουργίες του (τον εφοδιασμό, την παραγωγή, τη διάθεση, τη χρηματοοικονομική λειτουργία και το χειρισμό των ανθρώπων).

Πιο αναλυτικά τα διοικητικά στελέχη χρειάζεται να ασχοληθούν με τη διοίκηση των προμηθειών και με θέματα που αφορούν την ποσότητα τη τιμή τον χρόνο παράδοσης των προμηθειών αλλά και την αποθήκευση.

Επιπλέον η διοίκηση παραγωγής είναι η επιλογή της παραγωγικής διαδικασίας, ο αναγκαίος εξοπλισμός, η χωροταξική διάταξη παραγωγής κ.α.

Η διοίκηση της διάθεσης προϊόντων  ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο: α) του προϊόντος β) την προώθηση του προϊόντος γ) τη διανομή του προϊόντος δ) την έρευνα της αγοράς ε) την τιμολογιακή πολιτική

Η διοίκηση χρηματοοικονομικής λειτουργίας ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τέλος τα διοικητικά στελέχη ασχολούνται και με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων και πρέπει να πάρουν αποφάσεις για την εκπαίδευση στελέχωση  και την αξιολόγηση των εργαζομένων
Ακολουθεί το τεταρτο και τελευταιο παρτ με τις εκροες

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης (μέρος 2 - έργο μετασχηματισμού)

Κάθε επιχείρηση μετασχηματίζει τις εισροές σε εκροές, οι οποίες είναι αγαθά ή υπηρεσίες. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να γίνουν κάποιες λειτουργίες:

Η λειτουργία του εφοδιασμού περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των πρώτων υλών, καύσιμα, γραφική ύλη κτλ.

Δεύτερη λειτουργία είναι η λειτουργία της παραγωγής η οποία περιλαμβάνει της προετοιμασία του παραγωγικού εξοπλισμού, την μεταποίηση των υλικών, τη συντήρηση των μηχανημάτων κ.α.

Ακόμη μια λειτουργία είναι το συνολικό έργο διάθεσης των προϊόντων. Αυτή η λειτουργία αποτελείται από την έρευνα marketing, τη διαφήμιση, τη διανομή, τη πώληση, την τιμολογιακή πολιτική και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Επιπλέον η χρηματοοικονομική λειτουργία μιας επιχείρησης αποτελείται από την παρακολούθηση των καθημερινών συναλλαγών, σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης) κ.α.

Τέλος ο χειρισμός των ανθρώπων είναι άλλη μια λειτουργία στο έργο μετασχηματισμού μια επιχείρησης. Για το χειρισμό των ανθρώπων χρειάζεται σωστή στελέχωση των θέσεων εργασίας, συνεχη εκπαίδευση των εργαζομένων κ.α.

Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο σωστός συντονισμός των υλικών και ανθρώπινων πόρων για τη εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Στο μέρος3 ακολουθεί το έργο της διοίκησης που αποτελεί το τρίτο στοιχείο τους εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης  

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (μερος 1 - εισροές)


Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελείται από διαδικασίες και στοιχεία δηλαδή τις εισροές, το έργο του μετασχηματισμού και το έργο της διοίκησης και οι εκροές.

Πιο αναλυτικά οι ΕΙΣΡΟΕΣ αποτελούνται από τους ανθρώπινους πόρους, οικονομικούς πόρους, φυσικοί πόροι και τεχνολογικοί πόροι και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη παραγωγική διαδικασία.

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το πνευματικό κεφάλαιο της επιχείρησης δηλαδή τη συσσωρευμένη γνώση, το εύρος των ικανοτήτων, τις εμπειρίες, το know-how των στελεχών της καθώς και οι πληροφορίες που έχουν τα στελέχη.

Οι οικονομικοί πόροι είναι το ίδιο κεφάλαιο και το ξένο κεφάλαιο. Το ίδιο κεφάλαιο αποτελείται από το κυρίως κεφάλαιο και το αποθεματικό κεφάλαιο. Το κυρίως κεφάλαιο συγκεντρώνεται από το ποσό πού έχουν καταθέσει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης κατά την ίδρυση. Το αποθεματικό κεφάλαιο δημιουργείται από την μη διανομή κερδών σε ιδιοκτήτες-μετόχους. Το ξένο κεφάλαιο είναι χρήματα που δανείζεται ο οργανισμός για τη λειτουργία του.

Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων παρακολουθείται με δείκτες αποδοτικότητας:
Αποδοτικότητα κεφαλαίου= καθαρά κέρδη/ κεφάλαιο
Δείκτης δανειακής κάλυψης= ξένα κεφάλαια/ σύνολο ενεργητικού
Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης = ξένα κεφάλαια/ ίδια κεφάλαια
Δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας = ίδια κεφάλαια/ σύνολο υποχρεώσεων
                 
Οι φυσικοί πόροι είναι περιουσιακά στοιχεία δηλαδή κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, πρώτες και βοηθητικές ύλες κτλ.

Οι τεχνολογικοί πόροι είναι η τεχνολογία, το knowhow που έχει σχέση με τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού. Επίσης ο εκσυγχρονισμός των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να συνοδεύεται και από το ανάλογο εκσυγχρονισμό στις μεθόδους διοίκησης των οργανισμών(knowwhy)
Ακολουθεί το part 2 με το έργο του μετασχηματισμού που αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του εσωτερικού περιβάλλοντος.


Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Ο ρόλος του μάνατζμεντ στην ανάπτυξη κάθε χώρας

Το μανατζμεντ έχει αρνητικές και θετικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας και στην ανάπτυξη του ατομικού βιοτικού επιπέδου από τη συνεχή προσπάθεια των επιχειρήσεων για ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Τζων Κέννεντυ στα μέσα της δεκαετίας του ’60:
“Ο ρόλος του μάνατζμεντ στη κοινωνία είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο του ανθρώπου. Το μανατμεντ χρησιμοποιείται για την κάλυψη μια μεγάλης ανάγκης της εποχής μας: της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου όλων των λαών, με τη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ειδικών μέσων”

Η σύγχρονη αντίληψη στο μάνατζμεντ αναγνωρίζει την ευθύνη που έχουν οι οικονομικοί οργανισμοί στη κοινωνία και τους προτρέπει να την εκδηλώσουν μέσω  τριών προσεγγίσεων: της κοινωνικής  υποχρέωσης, της κοινωνικής ευθύνης ή της κοινωνικής απόκρισης.

Σύμφωνα με την προσέγγιση της κοινωνικής υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία σχετικά με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος π.χ νόμοι για τον περιορισμό της μόλυνσης. Αυτή την υποχρέωση των επιχειρήσεων να τηρούν τους κοινωνικούς κανόνες ενώ παράλληλα να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους υποστηρίζει ο νομπελίστας οικονομολόγος Milton Friedman ο οποίος στηρίζει τη σχολή του Νεοφιλελευθερισμού, τη Σχολή του Σικάγου.

Η προσέγγιση της κοινωνικής ευθύνης δέχεται ως κοινωνικά ευαισθητοποιημένες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ανάπτυξη τους.

Η προσεγγιση της κοινωνικής απόκρισης η οποία υποστηρίζεται από τον Keith Davis, η οποία εκτιμά ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να δείχνουν κοινωνική απόκριση και να αξιοποιούν τη δύναμη τους βελτιώνοντας την κοινωνία.

Οι επιχειρήσεις με όποια προσέγγιση και αν λειτουργούν βοηθούν στην ατομική αλλά και κοινωνική ευημερία.